Pracovný pohovor 2. – S čím je potrebné počítať na pracovnom pohovore, aby ste aj tu dodržali spoločenskú etiketu

InterwiewPrijímací pohovor sa môže odohrávať v zasadacej miestnosti alebo v kancelárii osoby, ktorá pohovor vedie. Vždy by sa malo jednať o uzavretý priestor, v ktorom nie sú prítomní ďalší ľudia, ktorí sa pohovoru nezúčastňujú.

Nemali by vás taktiež rušiť telefóny a aj váš mobilný telefón by mal zostať vypnutý.

Ak si máte sadnúť za veľký rokovací stôl, vyberajte miesto starostlivo. Ako pôsobí človek, ktorý k stolu vôbec nezasadne a vyberie si stoličku v rohu? Aký prvý dojem zobudíte, ak si naopak sadnete do čela?

Pohovor prebieha s konzultantom personálnej agentúry, so zamestnancom personálneho oddelenia firmy, s priamym nadriadeným pozície, o ktorú sa uchádzate, so psychológom … Väčšinou sú prítomní jeden až dvaja ľudia, to záleží od typu pozície, personálnej politiky firmy či na tom, v koľkých kolách výberové konanie prebieha.

Osoba, ktorá pohovor vedie (ďalej len konzultant) by vám mala predstaviť prípadných ďalších účastníkov, a to nielen menom, ale aj pracovnou pozíciou. Tiež by mala uviesť dôvod, prečo sa títo ľudia pohovoru zúčastnia.

Konzultant pohovor otvára, riadi jeho priebeh a ukončuje. Svoj aktívny prístup k riešeniu situácií budete môcť dokázať inde, v žiadnom prípade nepreberajte túto rolu.

Tip: Svoju pozornosť rozdeľte rovnomerne medzi všetkých zúčastnených. Ak odpovedáte na otázku, zamerajte sa na toho, kto sa vás pýtal. Sústredená pozornosť na osobu, ktorá vám pripadá „najdôležitejšia“ či najsympatickejšiu nie je dobrá taktika. 
  
Ako dlho trvá pohovor
Vo väčšine prípadov nie dlhšie ako hodinu. Ak ste vy aj konzultant na pohovor dobre pripravení, je to doba postačujúca na to, aby si konzultant o vás urobil predstavu a vám dal priestor pre otázky.

Ak sú súčasťou výberového konania aj testy, môže byť celkový čas, ktorý strávite vo firme či agentúre, oveľa dlhší. Počíta sa ale s prestávkami, ktoré vám umožnia si oddýchnuť a nabrať sily.
 

Priebeh pohovoru
1. Po vzájomnom predstavení budete pravdepodobne oboznámení s priebehom pohovoru
2. Potom vám konzultant predstaví spoločnosť, v ktorej sa daná pozícia nachádza, popíše začlenenie pozície do organizačnej štruktúry, náplň práce na tejto pozícii, popr. kritériá pre jej úspešné vykonávanie
3. Ďalší priebeh záleží na zvyklostiach spoločnosti. Buď bude už v tejto fáze priestor pre vaše otázky alebo sa naopak budú pýtať vás
4. na záver vás konzultant oboznámi s ďalším priebehom výberového konania.

Tip: Neočakávajte, že z pohovoru odídete s informaciou, že pozícia je “vaša”. I keď vás konzultant považuje za „favorita“, profesionálny prístup je oboznámiť uchádzača s výsledkami neskôr a štandardnou cestou.
  

Dôležité pravidlá
Nevykajte osobe, ktorú poznáte a bežne si s ňou inak tykáte.
Ak niekoho z účastníkov pohovoru na strane firmy / personálnej agentúry poznáme osobne, je na tejto osobe, aby s touto skutočnosťou oboznámila ostatných. Snaha to zatajiť nie je namieste.

Nenechajte zapnutý mobilný telefón
Vybavovanie „neodkladných“ pracovných záležitostí počas pohovoru bude konzultant vnímať ako neschopnosť zorganizovať si čas.

Nežujte!
Nebuďte žoviálny
Ak konzultant zaháji pohovor skôr spoločenskou konverzáciou, krátko odpovedzte, ale nerozvádzajte svoju odpoveď do zbytočných detailov. Takýto úvod vám má pomôcť sa uvoľniť, konzultant nie je zvedavý na vaše osobné zážitky a problémy.

Nezasahujte do vedenia pohovoru
Viesť pohovor má konzultant. Vy buďte aktívni vo chvíli, keď vám to konzultant ponúkne. Nepreberajte iniciatívu ani z rozpakov. Ukončiť pohovor z vašej strany vetou „Tak si myslím, že už ste mi povedali všetko a môžem ísť“ je krajne nevhodné.

Nedávajte najavo svoju nadradenosť
Konzultant je ten, kto je v tejto spoločenskej situácii vyššie postavenou osobou. Aj keď máte v spoločnosti osobné kontakty, ste starší ako konzultant alebo profesijne skúsenejší, nie je dôvod správať sa voči nemu prezieravo, nehľadiac na to, že vám to môže značne uškodiť.

Druhé kolo pohovoru
Výberové konanie môže mať niekoľko kôl. Ak uspejete pri pohovore, môžu nasledovať ďalšie stupne výberu, trebárs znovu formou pohovoru. Prípadné ďalšie pohovory prebiehajú zhruba rovnako, ale:

• väčšinou sa ich zúčastňujú ďalší ľudia
• ak ste prvý pohovor absolvovali v agentúre, druhý pohovor bude u zamestnávateľa
• čo sa pri prvom pohovore riešilo rámcovo (napríklad platové ohodnotenie), budete v ďalšom kole preberať do detailov
• ak pracovná pozícia vyžaduje znalosť cudzieho jazyka, ďalší pohovor môže prebiehať v tomto jazyku

Interwiew 2Netypické interview

Telefonické interview
V tomto prípade si konzultant vytvára dojem na základe jediného zmyslového vnemu, vášho hlasu. Nebojte sa páuz vo vašej reči. Sú určite prijateľnejšie ako chaotické drmolenie.

• Ak očakávate interview po telefóne, skontrolujte, či vaša schránka na mobile či záznamník pevnej linky má rozumnú uvítaciu správu. Uistite sa zároveň, že vaši blízki, ktorí s vami zdieľajú byt, chápu dôležitosť telefonických odkazov a hovorov v období vášho hľadania práce.
• Vždy sa snažte mať prehľad o tom, o aké pozície ste prejavili záujem. Nepôsobí dobre, ak sami neviete, kvôli akej pozícii vám volajú.
• Skúste si podobný rozhovor nanečisto. Ak je to možné, požiadajte priateľa, aby vám zatelefonoval, ako keby šlo o interview.
• Je výhodou, ak viete vopred, kedy sa interview uskutoční. Máte možnosť byť v tú chvíľu na pokojnom mieste, mať pri ruke poznámky a prípadne si aj poznámky počas hovoru robiť.
• Majte pokiaľ možno po ruke vopred pripravené poznámky. Spíšte si skôr len body, na ktoré nechcete zabudnúť. Ak si napíšete kompletné vety a celé formulácie, na vašom prejave bude najskôr zrejmé, že odpovede čítate. Pri ruke majte aj svoj životopis, ktorý vám pripomenie dôležité body vášho profesijného profilu.
• Radšej pri hovore stojte. Hovorí sa, že celý prejav znie profesionálnejšie, ak stojíte, ako keď sa hrbíte na stoličke.
• Oblečte sa do „pekných“ šiat pred telefonickým interview. Môže to vyzerať smiešne, ale vedzte, že si svoj imidž premietate aj do spôsobu vášho prejavu. Ak si teda vezmete na seba to, v čom obyčajne chodíte do práce, budete pôsobiť oveľa profesionálnejšie, než keď budete oblečení v župane!
• Ak vás telefonát zastihne v nevhodnej chvíli, keď sa nemôžete dobre koncentrovať či nemáte dostatok času, navrhnite termín, kedy zavoláte späť. Môcť zavolať sám je tiež jednou z výhod, pretože sa naň môžete mentálne pripraviť.
• Neprepadajte panike, ak máte ťažkosti napríklad so zníženou kvalitou signálu. V takom prípade navrhnite zavolať znovu.
• Počas rozhovoru neposmrkávajte, nefuňte, nepokašlávajte, pokiaľ možno nekýchajte. V každom prípade sa ospravedlňte za podobné prejavy, ktorým sa nedalo vyhnúť.
• Nikdy nežujte, nepite ani nejedzte počas rozhovoru!
• Nemajte pocit, že musíte vyplniť mlčanie slovami. Ak ste dohovoril, odpovedali relevantne na otázku a druhá strana mlčí, nesnažte sa vyplniť túto medzeru. Ľahko skĺzne k bľabotaniu a zbytočnému táraniu. Zotrvajte na príjme. Prípadne položte otázku k téme vašej poslednej odpovede.
• Záver rozhovoru musí sprevádzať váš „silný finiš“. Urobte dojem zmysluplným dotazom.
Stresové interview
Používa sa pri pozíciách, ktoré si vyžadujú schopnosť správne reagovať i pod tlakom. Samostatný pohovor vedený ako stresový je skôr vzácny, v rámci klasického pohovoru ale konzultant môže „pritlačiť“: položí vám napríklad netaktnú otázku. Nebudete samozrejme upozornení dopredu.

Skupinové interview
Skupinové interview sa používa ako pred výber kandidátov na určitú pozíciu. Rozsahom je skupinové interview dlhšie. Konzultantovi umožní oboznámiť naraz viac, väčšinou 3-5 kandidátov s potrebnými informáciami a sledovať ich reakcie. Využíva sa pri pozíciách, ktoré vyžadujú sociálne kompetencie apod.

Informačné interview
V rámci väčších náborových kampaní sa môžete stretnúť aj s pohovorom, ktorý väčšinou nevykonáva personálny konzultant, ale špeciálne preškolení asistenti. Cieľom tohto typu interview je oboznámiť vás s pozíciou, a zároveň vaše materiály doplniť o informácie, ktoré umožnia vstupy štandardizovať tak, že sa urýchli ďalší proces náboru. Na špeciálne a doplňujúce otázky a na podrobnosti väčšinou nedôjde.

Najčastejšie otázky
• Akú prácu hľadáte?
• Prečo sa uchádzate práve o danú pozíciu a práve u nás?
• Čo očakávate od zmeny miesta?
• Prečo odchádzate (bol ste prepustený / á)?
• Aká bola vaša pracovná náplň a zodpovednosti v poslednom zamestnaní?
• Ako vyzeral váš typický pracovný deň?
• Čo vidíte ako svoj najväčší prínos pre našu spoločnosť?
• Prečo by ste práve vy mal / a byť vybraný / a na túto pozíciu?
• Ako vaše vzdelanie korešponduje s požiadavkami na pozíciu?
• Uveďte tri svoje vlastnosti, ktoré považujete za kladné, a tri, ktoré by ste rád / a zmenil / a
• Aké máte profesijné ciele v horizonte 1 roku a 5 popr. 10 rokov?
• Aké máte skúsenosti s vedením ľudí?
• Ako veľký kolektív ste viedli / a?
• Ako si predstavujete svoje ohodnotenie?
• Kedy by ste eventuálne mohol / a nastúpiť?

Zakázané otázky
Otázky, ktoré vám na interview položia, by sa mali týkať len predpokladov pre výkon danej pracovnej pozície. Čo robiť, ak dostanete otázku, ktorá nie je v súlade s týmto pravidlom? Najčastejšie sa otázky, ktoré sú považované za potenciálne diskriminačné, týkajú rodinného stavu, rodičovstva alebo veku.

Prečo personalisti či manažéri považujú takéto otázky?

1. Personalista potrebuje mať istotu, že nájde riešenie pre svoj „problém“: potrebuje obsadiť voľnú pozíciu vhodným človekom, ktorý bude svoju prácu odvádzať na sto percent. Môže predpokladať, že napríklad starostlivosť o malé deti je záťaž, ktorá uchádzačovi perfektný pracovný výkon znemožní.
2. Personalista môže byť neskúsený alebo neprofesionálny a snaží sa otázkami osobnej povahy navodiť priateľskú atmosféru a odľahčiť rokovania. Možno si nevhodnosť svojich otázok neuvedomuje.
3. Personalista vás môže skúšať: zisťuje, ako reagujete, keď ste v stresovej situácii.
4. Personalista sa naozaj správa diskriminačne, to znamená, že vyberá ľudí s ohľadom na diskriminačné kritériá.
Tri spôsoby, ako reagovať na nezákonnú otázku

1. Môžete samozrejme odpovedať podľa pravdy. Zároveň môžete poukázať na to, že táto otázka ale nesúvisí s pracovnou pozíciu. Potom môžete odviesť reč inam. V tomto prípade sa vystavujete „riziku“, že pravdivá odpoveď bude vo váš neprospech.
2. Môžete odmietnuť odpovedať s vysvetlením, že otázku považujete za irelevantnú. Môžete poukázať na príslušné ustanovenia zákonníka práce a zmeniť tému. Pravdepodobne týmto prístupom ale navodíte konfrontačnú atmosféru. Akokoľvek ste v práve, môžete zapôsobiť ako nekooperatívny človek a personalistovi sa znepáčiť.
3. Vyvrátit pochybnosti. Najlepší spôsob je poskytnúť personalistovi či manažérovi informácie, ktoré chce a potrebuje poznať, uistiť ho, že jeho prípadné obavy nie sú namieste – bez toho by ste odpovedali priamo na jeho dotaz. Takto preukážete jednak svoju veľkorysosť, jednak schopnosť premyslene konať v záťažovej situácii. Na dvoch príkladoch naznačíme, ako je možné postupovať.