Ako oznámiť zamestnávateľovi váš odchod zo zamestnania

Výpoveď.Ako oznámiť svoju výpoveď zamestnávateľovi
Vaše rozhodnutie ukončiť pracovný pomer je potrebné vhodnou formou oznámiť súčasnému zamestnávateľovi. Aj táto téma podlieha spoločenskej etikete.

• v prvom rade so svojím rozhodnutím oboznámte priameho nadriadeného
• buďte úprimní a korektní
• počítajte s tým, že padne otázka na dôvody odchodu
• vykonávajte svoju prácu dobre až do konca
• nepreberajte svoj odchod s kolegami na pracovisku, kým s ním neoboznámite svojho nadriadeného
• nevsádzajte na to, že ukončíte pracovný pomer okamžite – bude to záležať na potrebách vášho súčasného zamestnávateľa
• nesnažte sa hroziť ukončením pracovného pomeru s cieľom získať postup alebo vyšší plat

Priebeh ukončenia pracovného pomeru má svoju etiketu(záleží na zvyklostiach a veľkosti firmy):
1. Oznámíte svoj zámer priamemu nadriadenému
2. Písemně si pripravíte Dohodu o ukončení pracovného pomeru
3. Na základe dohody s priamym nadriadeným, popr. personalistom si do Dohody doplníte aj dátum ukončenia pracovného pomeru
4. Jednu kópiu Dohody ponecháte zamestnávateľovi, jednu – s uvedeným dátumom prevzatia a podpisom oprávnenej osoby, ktorá od vás dohodu prevzala – si ponecháte
5. S personálnym oddelením si dohodnete spôsob odovzdania všetkých pracovných pomôcok, ktoré ste mali k dispozícii
6. S priamym nadriadeným sa dohovoríte na spôsobe odovzdania agendy, ktorú ste spravovali
7. Finančné / mzdovú učtárňou sa dohodnete na prípadnom vyrovnaní vzájomných finančných záväzkov
8. Dohovoríte sa aj na prípadnom čerpaní / preplatení nevyčerpanej dovolenky
9. S priamym nadriadeným / personalistom absolvujete výstupný pohovor
10. Vyplníte všetky potrebné interné dokumenty
11. Personálne oddelenie vám odovzdá všetky dokumenty, ktoré budete potrebovať pre svojho budúceho zamestnávateľa
12. Rozlúčíte sa so svojimi kolegami

Dobrovoľný odchod z právneho hľadiska – informácie nájdete tu.
Výstupný pohovor

Čas, kedy ľudia pracovali celý svoj profesijný život pre jedného zamestnávateľa, je preč. Zamestnanci prichádzajú a odchádzajú, ale pre zamestnávateľa je napriek tomu dôležité poznať dôvody vášho odchodu. Na to personalistom slúži tzv. štandardizovaný výstupný pohovor. Štandardizovaný znamená, že je vedený podľa určitých, vopred stanovených pravidiel. Osnova takého pohovoru je pre všetkých zamestnancov totožná.

Výstupný pohovor absolvujete väčšinou s personalistom, niekedy v priebehu výpovednej lehoty, nie však tesne po vašom oznámení odchodu, ale ani posledný deň na pracovisku. Trvá približne hodinu. Niektoré firmy majú pripravený aj tlačený dotazník.

Výstupný pohovor rekapituluje vašu pracovnú dráhu v spoločnosti. Porovnáva taktiež očakávania, s ktorými ste do firmy vstupovali, s vaším hodnotením skutočnosti a zisťuje dôvody vášho rozhodnutia zamestnanie opustiť. Niekedy vás požiadajú aj o hodnotenie pracovného kolektívu, celkovej atmosféry v spoločnosti či vašich možností sa realizovať.

Ak sú výstupné pohovory vhodne štruktúrované a realizované, slúžia ako dobrý nástroj pre personalistov. Vďaka nemu získajú informácie, ktoré sa dajú považovať za pomerne objektívne, pretože odchádzajúci zamestnanci sú otvorenejší, pretože už nie sú zviazaní opatrnosťou alebo falošnou lojalitou a strachom z možných následkov.

VýpoveďFirma výstupy z dotazníka môže využiť:
• Pri nábore zamestnancov (na základe takto získaných informácií môže vyjsť najavo, že firma inzeruje voľné pozície zavádzajúcim spôsobom)
• Pri výbere vedúcich pracovníkov (ak dôvodom odchodu bývajú nezhody s nadriadeným, je na zamyslenie, či na vedúcich pozíciách sú tí správni ľudia, ktorí majú nielen odborné, ale aj manažérske zručnosti)
• Pri vytváraní mzdovej a sociálnej politiky (informácie od odchádzajúcich zamestnancov môžu doplniť obraz o tom, ako si spoločnosť stojí na trhu práce)
• Pri vytváraní firemnej kultúry (ak spoločnosť stavia svoju interné firemnú kultúru na otvorenosti a neformálnosti, a z výstupných pohovorov vyplýva neochota ľudí komunikovať ako horizontálne, tak vertikálne vnútri           štruktúry spoločnosti, je jasné, že je potrebné vykonať zmeny)
• Pri vytváraní vzdelávacích programov pre zamestnancov (jedným z veľmi častých dôvodov zmeny zamestnania býva malý priestor pre odborný rast a profesijný rozvoj zamestnancov).