Životopis 9. – Sprievodný list k životopisu, ako ho písať a čoho sa vyvarovať

Ako nepísať prvý odstavec

Vážený pán Konečný,

moja študentská skúsenosť z letnej brigády u firmy TRALA mi umožní porozumieť oveľa lepšie dennému fungovaniu veľkej potravinárskej spoločnosti. Už mám čiastočné skúsenosti z jednodňových stáži v rôznych firmách v oblasti služieb a výroby. Hoci išlo o menšie úlohy, ktoré som mal na starosti, dokázal som dobre zvládnuť potrebu rozhodovania a organizácia vlastného času. Tiež som preukázal svoju schopnosť pracovať v tíme, keď som u študentskej organizácii pripravoval program Dvere dokorán.

Vážený pán Dufík,

v decembri ukončím Ekonomickú univerzitu odbor Investičné finančníctvo. Spoločne so svojou otvorenou mysľou a zmyslom pre detail Vám ponúkam unikátnu príležitosť posilniť Vašu organizáciu na poli investícií.
Vážený pán Brada,

keď sme navštívil Brno pred niekoľkými týždňami, zaujalo ma, že som sa stretával takmer na každom kroku s prevádzkarňou vašej spoločnosti. Meno vašej firmy sa objavovalo aj v diskusiách, ktoré sme viedol so svojimi obchodnými kolegami. Keďže mám veľký záujem o oblasť, v ktorej pôsobíte a mám nezanedbateľné skúsenosti na tomto poli, dovoľujem si zaslať Vám svoje CV.

Poznámky a tipy:
• V uvedených príkladoch je pisateľ v úvode zbytočne mnohoslovný a nejde priamo k veci. Adresátovi nie je na prvý pohľad jasné, o čo mu ide.

 

Ako písať prvý odstavec

Vážený pán Nekonečný,

hneď ako som dočítal váš inzerát, vedel som, že vás musím okamžite kontaktovať. Ako požadujete, som vysoko motivovaný, zvyknutý tvrdo pracovať a som zameraný na dosahovanie vytýčených cieľov. Pôsobenie vašej spoločnosti presne zodpovedá mojej predstave úspešnej firmy a úprimne verím, že mám dispozície byť nápomocný jej ďalšiemu rozvoju.

Vážená pani Kopalová,

ako nedávny zamestnanec firmy pôsobiacej v podobnom odbore ako vaša spoločnosť, viem, že vaša korporácia je silná a rastúca organizácia, v ktorej by som mohol zhodnotiť svoje manažérske a marketingové skúsenosti získané počas štúdia aj praxe.

Vážený pán Huska,

možno neuvažujete o prijatí čerstvého absolventa do pozície „Marketing Manager“, ale myslím, že hľadáte energickú, dynamickú, obetavú a lojálnu osobnosť. V súčasnej tvrdej konkurencii je potrebné flexibility, otvorenosti a pripravenosti k zmenám. Som pripravený ponúknuť tieto vlastnosti spolu so znalosťami marketingu a manažmentu, ktoré som získal pri štúdiu, a všetkými pracovnými skúsenosťami, ktoré som načerpal v čase štúdia.

Vážená pani Veselá,

som nadšená pozíciou marketingový koordinátor vo vašej spoločnosti. Práve pracujem v reklamnej agentúre a vašu spoločnosť dobre poznám. Oslovujú ma najmä vaše firemné hodnoty a filozofie. Moje predchádzajúce skúsenosti a znalosti sú dobrým predpokladom, aby som bola vo vašej spoločnosti úspešná.

Vážený pán Košík,

kto z tých, ktorí pracujú v branži prenájmu áut, by nechcel prijať motiváciu a výzvu stať sa zamestnancom vedúcej firmy v tomto odbore? Som vážnym záujemcom o prácu pre vašu spoločnosť a ponúkam svoje najlepšie skúsenosti a talent na využitie pre ďalší úspech vašej firmy.

Poznámky a tipy:
• Pri písaní prvého odseku zapojte svoje tvorivé schopnosti a píšte nevšedne.

Ako oživiť sprievodný list

Každého zamestnávateľa zaujíma predovšetkým, z akých schopností a skúseností môžete čerpať v jeho prospech. Pre vašu inšpiráciu uvádzame príklady schopností a zručností:

• komunikačné schopnosti (hovorené / písané)
• schopnosť práce v tíme, umenie jednať s ľuďmi
• schopnosť viesť tím či skupinu pracovníkov
• pracovno-etické rysy – ako napr. sebamotivácia, ambicióznosť, iniciatíva, spoľahlivosť, pozitívny prístup, prieraznosť, pracovitosť, inteligencia, učenlivosť, logické myslenie

Nasledujú špecifické výrazy z jednotlivých pracovných okruhov, ktoré tiež môžete použiť:

Komunikačné schopnosti
• schopnosť efektívnej komunikácie
• schopnosť výstižného písaného prejavu
• schopnosť počúvať
• schopnosť pregnantne vyjadriť myšlienku
• schopnosť viesť skupinovú diskusiu
• schopnosť vyjednávania
• schopnosť viesť rozhovor
• presvedčovacie schopnosti

Výskum a plánovanie
• schopnosť identifikácie problémov a potrieb
• schopnosť navrhovať alternatívy riešenia
• tvorivý prístup
• schopnosť zhromažďovať a používať informácie
• schopnosť riešenia problémov
• schopnosť určovať ciele
• schopnosť rozoznať dôležité od nepodstatného
• analytické schopnosti

Vzťahy s ľuďmi
• schopnosť počúvať
• ochota poskytovať podporu ostatným
• schopnosť motivácie
• schopnosť poskytovať spätnú väzbu
• schopnosť kooperácie
• schopnosť delegovania právomocí
• asertivita
• všímavosť

Organizácia, vedenie, riadenie
• schopnosť iniciovať a zavádzať nápady
• schopnosť koordinovať aktivity a úlohy
• schopnosť riadiť tímy
• schopnosť odovzdávať myšlienky, koučing
• schopnosť navrhovať zmeny
• schopnosť predať vlastné myšlienky
• schopnosť rozhodovať
• schopnosť riešiť konflikty

Každodenné operatíva
• schopnosť riadiť si čas
• pozornosť k detailom
• dodržiavanie termínov
• prijímanie zodpovednosti
• plnenie úloh, dosahovanie cieľov
• vlastná organizácia
• rozhodovanie
• kooperatívnosť
• schopnosť práce pod tlakom
• adaptabilita

Ako meniť vyznenie sprievodného listu

Spôsob formulácie oznámenia ovplyvňuje vyznenie vášho listu a niečo o vás vypovedá. Možno napríklad použiť viac, alebo menej razantné formulácie.

Cítite rozdiel?

Verím, že moje predchádzajúce skúsenosti mi poskytujú jedinečné predpoklady pre …
vs.
Moje predchádzajúce skúsenosti mi poskytujú úplne jedinečné predpoklady pre …

Cítim, že by som bol prínosom …
vs.
Som si istý, že budem prínosom …

Domnievam sa, že môžem byť nápomocný ďalšiemu rozvoju ….
vs.
Som presvedčený, že budem pomáhať …

Namiesto vlastných úsudkov o sebe je lepšie použiť vyjadrenia vašich bývalých nadriadených či kolegov.

Mám výborné organizačné schopnosti a zmysel pre detail. Som schopná pracovať pod tlakom.
vs.
Môj nadriadený v predchádzajúcej pozícii oceňoval najmä moje organizačné schopnosti a zmysel pre detail, rovnako ako schopnosť pracovať pod tlakom.

Dokážem prijať zodpovednosť a dobre sa adaptujem na zmenu.
vs.
Môj predchádzajúci zamestnávateľ Vám potvrdí, že som bol poverený vysokou zodpovednosťou a s úspechom som reagoval na všetky zmeny.

Ak použijete správnu formuláciu, môžete zmierniť vo svojej podstate negatívne oznámenie.

Hoci som doteraz nemal žiadnu príležitosť získať širšiu skúsenosť v odboru financií, disponujem všeobecným prehľadom a praxou na poli finančnej analýzy.
vs.
Mám kvalitný všeobecný prehľad v oblasti financií a získal som cennú skúsenosť na poli finančnej analýzy.

Hoci som nepracoval s tabuľkovým procesorom Lotus, rýchlo sa učím a som pripravený si doplniť potrebné znalosti.
vs.
Spĺňam vaše požiadavky na znalosť práce sa Spreadsheet. Dokážem pracovať s Excelom, čo je dokonca pokročilejší program než Lotus.

Dobrý záver sprievodného listu

• Som presvedčený, že bude užitočné pre obe strany stretnúť sa osobne. Budem Vás kontaktovať ….
• Som si istá, že naše osobné stretnutie bude hodnotné a prínosné. Budeme môcť prediskutovať moju kvalifikáciu …
• Veľmi rád by som sa s Vami stretol a nielen diskutoval o svojej kvalifikácii, ale aj Vám predviedol ukážky svojich prác …
• Rád by som požiadal o interview, na ktorom by som mohol prezentovať svoju kvalifikáciu a dispozície pre danú pozíciu.
• Životopis nesporne nemôže nahradiť osobný kontakt. Rád využijem príležitosť presvedčiť Vás osobne, že som vhodným kandidátom …
• Privítame príležitosť diskutovať s Vami o možnostiach, ako môžem byť užitočný a prínosný pre vašu spoločnosť …