Komunikačné zručnosti pre vodcov a manažérov

Vodcovia a manažéri potrebujú rozdielne zručnosti. V niektorých smeroch sa síce prekrývajú, napriek tomu však ide o špecifické veci.

Vodcovia potrebujú predovšetkým schopnosť vidieť veci zo širšieho pohľadu a rozhodovať o dôležitých úlohách a cieľoch. Manažéri by naopak mali byť výborný v tom, ako úlohy a ciele plniť. Pre vodcu aj manažérov sú zásadné komunikačné zručnosti – hovorenie, písanie, prezentovanie, počúvanie, predávanie a presviedčanie.

Vodcovia by mali ďalej rozvíjať:

– Víziu a schopnosť zapojiť tím do spoločných cieľov,

– Odvahu a presvedčenie na plnenie svojich zámerov a zložitého rozhodovania,

– Čisté úmysly a sebavedomie,

– Humor a pokoru,

– Empatiu a hlboké pochopenie pre priority,

– Schopnosť inšpirovať ostatné k nadšenie a sebadôveru,

– Sebadôveru – nie aroganciu,

– Dôveryhodnosť a morálnu silu,

– Prístup „vodca služobníka“, ktorý slúži druhým, nie sám sebe.

Manažéri by mali ďalej rozvíjať:

– Seba riadenie a schopnosť určovať priority na základe širšej perspektívy,

– Schopnosť spolupráce v rámci tímu,

– Plánovanie a plnenie úloh,

– Schopnosť rozhodovania,

– Vyrovnanosť a sebadôveru za všetkých okolností,

– Schopnosť riešiť konflikty,

– Osobná disciplína a schopnosť plniť záväzky voči sebe samým,

– Osobný rozvoj a oddanosť voči zdokonaľovaniu svojich vedomostí a schopností,

– Pružnosť a schopnosť rýchlo sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam,

– Delegovanie a dôveru v druhých a ich schopnosti.

ZDROJ: www.jobs.cz