Etiketa

Čo je to spoločenská etiketa

Etiketa je súbor pravidiel spoločenského správania. Určuje naše správanie v konkrétnych situáciách, vedie k ohľaduplnosti, empatii, citlivému prístupu k ostatným a k úcte k človeku a tak napĺňa poslanie etiky, morálky v danej spoločnosti. Spoločnosť vytvárajú ľudia. Koľko je ľudí, toľko je spoločenských situácií, spôsobov komunikácie medzi nimi či štýlov jednania. Každá situácia je jedinečná, neopakovateľná. Opakujú sa len princípy a pravidlá, ktorých v skutočnosti nie je mnoho.
Dodržiavanie pravidiel etikety nemusí zákonite znamenať neprirodzenosť v správaní. Naše správanie môže byť prirodzené a zároveň v súlade s pravidlami etikety. Etiketa vzťahy medzi ľuďmi formalizuje a i keby sme si úprimne nemysleli to, čo hovoríme, prospievame tým sebe i ostatným, pretože úsmev vyladí i našu dušu.

Slušnosť môže byť človeku daná, teda je vrodená, naopak zdvorilosti je nutné sa učiť. Základom slušnosti je úcta a ohľaduplnosť k blížnym; zahŕňa aj úctu k sebe samému.

Zdvorilosť je úmyselné obmedzenie vlastného individualizmu a egoizmu; je dobrovoľným podriadením sa platným normám a pravidlám spoločenského života. Človek by mal byť zdvorilý i voči nezdvorilým, pretože zdvorilé slovo pôsobí i na hrubého človeka a nezriedka mení i jeho myslenie. Čím sme zdvorilejší, tým sú naše slová účinnejšie. Zdvorilosť pristane vznešenému a pomôže preklenúť priepasť, ktorá delí bohatého od chudobného, nadriadeného od podriadeného.

Najdôležitejšími vlastnosťami človeka, ktorý sa pohybuje medzi ľuďmi, sú takt a empatia. Slovo takt vychádza z latinského tactus (dotyk) a presne označuje schopnosť uvedomiť si, čo sa druhého dotkne a čo nie. Takt spočíva v tom, že vieme, ako ďaleko zájsť, aby sme nezašli príliš ďaleko. Empatia je schopnosť vcítiť sa do situácie a pocitov druhého človeka.

Etiketa je svojou podstatou konzervatívny prvok v správaní, má dôležitú stabilizačnú funkciu v spoločnosti a preto by ju módne novinky nemali rozkolísať. Spoločenské správanie prestáva byť súkromnou vecou človeka, ale stáva sa aj nutnou pracovnou podmienkou.